Cel Opracowania

Od kilkudziesięciu lat rozpowszechniana masowo przez państwowe programy edukacyjne oraz prawie wszystkie środki masowego przekazu, błędna od samych podstaw darwinowska i syntetyczna teoria ewolucji O Pochodzeniu Gatunków, w coraz większym stopniu zagraża skutecznej ewangelizacji młodego pokolenia. Gdyż okazało się, że wywodzące się i oparte na fałszywych dogmatycznych założeniach hipotezy abiogenezy oraz teorie filogenezy i antropogenezy stanowią najbardziej skuteczne narzędzie ateizacji społeczeństwa, szczególnie młodego pokolenia.

Niestety jak dotychczas młodzież szkolna i akademicka jest cały czas wychowywana i utwierdzana w fałszywym przekonaniu o jedynej, naukowo udowodnionej słuszności, że życie na ziemi wyewoluowało samoistnie, i że te pierwsze prymitywne formy życia rozwinęły się do tak wielu różnorodnych gatunków, tylko w wyniku przypadkowych zdarzeń oraz działania naturalnych praw, jak też, że gatunek ludzki wyewoluował samoistnie od zwierzęcych przodków. Również prawie wszystkie środki masowego przekazu z mniejszym lub większym nasileniem indoktrynują starsze społeczeństwo narzucając różnymi metodami propagandy, mniemanie o jedynej i rzekomo niepodważalnej naukowo słuszności ewolucyjnych hipotez o samoistnym pochodzeniu życia oraz wszystkich gatunków zwierząt i roślin a szczególnie o pochodzeniu gatunku ludzkiego od zwierzęcych przodków.

Ale na całe szczęście można się temu bardzo skutecznie przeciwstawić, wykazując czy to na lekcjach religii w szkole, lub w katolickich środkach masowego przekazu fałszywe czy też błędne założenia ewolucyjnych hipotez abiogenezy oraz teorii filogenezy i antropogenezy. Jak też wykazując brak rzetelnego wiarygodnego udowodnienia oraz udokumentowania słuszności tych rozpowszechnianych przez ewolucjonizm teorii i hipotez. A młodzież szkolna i akademicka jest na tyle bystra i inteligentna, że te argumenty zrozumie. Tylko, że dotychczas nie ma prawie nie żadnej okazji, lub też nie mia od kogo się dowiedzieć o niezgodności z prawda darwinowskiej i syntetycznej Teorii Ewolucji O powstawaniu gatunków.

Wg Wikipedii; współcześnie termin „abiogeneza” używany jest zamiennie z „biogenezą” głównie w kontekście [domniemana przez ewolucjonistów] powstania pierwszych żywych organizmów na Ziemi. Filogeneza – [domniemana przez ewolucjonistów] droga rozwoju rodowego, pochodzenie i zmiany ewolucyjne grupy organizmów , zwykle gatunków. Antropogeneza – [domniemana przez ewolucjonistów]- filogeneza człowieka, czyli pochodzenie, droga rozwojowa i procesy biologiczne, które doprowadziły do powstania anatomicznie nowoczesnego człowieka rozumnego
I tu nie chodzi o to, żeby wdawać się w polemikę z ewolucjonistami i przekonywać ich o całkowitym braku słuszności ewolucyjnych hipotez lub teorii naukowych, ponieważ trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to jest daremny wysiłek, gdyż oni nieustępliwie, nigdy, nie przyznają się do fałszu całej swojej ideologii. Ale tu chodzi o to, żeby w oczywisty przekonywający a jednocześnie prosty i zrozumiały sposób, to znaczy w możliwie prostych słowach, wykazać zarówno młodzieży jak i starszemu pokoleniu, niezgodność z prawdą ewolucyjnych teorii i hipotez, tak żeby zarówno młodzież jak i osoby dorosłe były tymi argumentami w pełni przekonane, i uwierzyli że ewolucyjne hipotezy abiogenezy oraz ewolucyjne teorie filogenezy i antropogenezy są błędne lub fałszywe od samych podstaw. Jak również chodzi o to, żeby wykazywać niezgodność z prawdą, bardzo szkodliwych, bo sprzecznych z objawionymi prawdami wiary, a tym samym przewrotnych twierdzeń, bardziej przebiegłych propagatorów ewolucjonizmu, negujących, że wszelkie formy życia jak również życie ludzkie nie powstały w akcie celowego Boskiego stworzenia, lecz że Pan Bóg posłużył się ewolucją jako narzędziem umożliwiającym samoistne powstanie pierwszy form życia na Ziemi na zasadzie przypadkowych zdarzeń i konieczności czyli działania naturalnych praw, jak również że dalsze, bardziej złożone i różnorodne formy życia, w tym również życia ludzkiego wyewoluowały samoistnie bezcelowo w wyniku zupełnie przypadkowych zdarzeń. A to było niemożliwe ponieważ nie tylko pozostawało by w sprzeczności z naturalnymi prawami. Ale też nie wystarczyłby cały czasu istnienia naszego ziemskiego globu na wypróbowanie nikłej cząstki przypadkowo przebiegających procesów chemi- cznych, które by mogły prowadzić nawet do samoistnego powstania tylko najbardziej prostych form życia.

Poza tym zasadnicza różnica pomiędzy możliwościami stworzeniem a ewolucją jest taka. Że możliwości ewolucji z zasady są ograniczone ponieważ mogą dotyczyć tylko chaotycznej nie nieukierunkowanej jednocześnie nie skoordynowanej i prostej bo wynikającej z prostej zasady wyboru przypadkowej szczegółowej zmienności, podczas gdy stworzenie Wszechświata i życia na Ziemi wymagało niezmiernie złożonych jednoczesnych wielosystemowych celowo ukierunkowanych i strukturalnie skoordynowanych działań w oparciu o niezmiernie złożone zasady wyboru celowej systemowej zmienności. Bo jest oczywiste, nawet z punktu widzenia zasad matematyki, że za pomocą jedno parametrowego kryterium wartościowania – doboru naturalnego, ze względu na nie funkcjonowania doboru kumulatywnego na etapie poszukiwania nowych wieloparametrowych struktur, oraz bez możliwości zapamiętywania i analizy wszystkich stanów poprzednich, nie da się samoistnie nie tylko utworzyć, ale też funkcjonalnie rozwijać lub funkcjonalnie przystosowywać wieloparametrowych złożonych systemowo struktur użytkowych.

Ewolucjoniści za pewne zdając sobie doskonale sprawę z bardzo wątpliwych i kruchych bo dogmatycz- nych podstaw darwinowskiej teorii, starają się różnymi spekulacyjnymi sposobami wymusić uznanie jedynej nie podważalnej słuszności głoszonych teorii. A ponieważ głównym oponentem negującym słuszność tych teorii jest Kościół Katolicki, głoszący objawione ludziom przez Pana Boga dogmaty wiary katolickiej, ewolucjoniści starają się różnymi sposobami wymusić na Kościele Katolickim uznanie słuszności darwinowskich teorii. Jednym z takich sposobów jest straszenie Kościoła Katolickiego, że jeśli nie uzna słuszności Teorii Ewolucji, to ośmieszy się tak jak w przypadku sprawy Galileusza nagłaśnianej fałszywie przez środki masowego przekazu, przebiegle pomijające milczeniem, ze nie było żadnych nieprawidłowości i niesprawiedliwego wyroku w procesie Galileusza, ponieważ Galileusz nie udowodnił przed Sądem Kościelnym słuszności głoszonej teorii heliocentrycznej. I w tej sytuacji, przy ówczesnym poziomie wiedzy astronomicznej nawet żaden sąd świecki nie mógłby formalnie uznać słuszności głoszonych przez Galileusza teorii.

W poniżej przedłożonym opracowaniu zebrano cały szereg merytorycznych argumentów naukowych umożliwiających udowodnienie tej niezgodności z prawdą darwinowskich teorii ewolucyjnych O pochodzeniu gatunku. Wskazano na niezwykłą nie spotykana w strukturach materii nieożywionej złożoność nawet najprostszych form życia, i wykazano, że z tej złożoności w sposób oczywisty wynika, że samoistne powstanie pierwszych form życia na Ziemi, oraz ich dalszy samoistny do tak wielu różnorodnych form był niemożliwy, bo nie tylko zupełnie nie prawdopodobny, ale też sprzeczny z naturalnymi prawami. Oraz że niemożliwy był w wyniku działania naturalnych praw, samoistny rozwój niematerialnych cech życia takich jak np. świadomość czy też zdolność rozumnego myślenia, które nie mogły samoistnie wyewoluować w wyniku działania naturalnych praw.
[I tu chciałbym zwrócić uwagę, że nie należy utożsamiać niematerialnej świadomości, cechy niematerialnej danej człowiekowi od Pana Boga, ze strukturami materialnymi (neuronowymi) mózgu w których ona może funkcjonować, tak jak porównawczo nie można utożsamiać niematerialnych programów komputerowych, które mogły być wytworzone tylko rozumem człowieka lub innymi bardziej złożonymi programami utworzonymi przez człowieka, ze strukturami materialnymi komputera.] Również z przyczyn naturalnych nie mogłaby nigdy powstać niematerialna dusza ludzka.

W celu uniknięcia nieporozumień należy wyjaśnić, że autor niniejszego opracowania ilekroć używa nazwy zmienność wewnątrzgatunkowa, lub zmienność ponad gatunkowa pod pojęciem gatunku rozumie gatunek naturalny charakteryzujący się jednolitą, genetycznie przekazywaną pulą cech podstawowych, oraz wspólną gatunkową genomową pulą cech adaptacyjnych. Poza tym pojęcie zmienność ponad gatunkowa wynika stąd, że z zasady ewolucja nie cofa się w rozwoju.
Jednocześnie w celu uniknięcia różnych spekulacji należy również wyjaśnić, że ilekroć w przedłożonym opracowaniu jest mowa o strukturach nieredukowalni złożonych, to należy przez to rozumieć, że: W ogólnym przypadku nieredukowalna złożoność to wszelkiego rodzaju struktury, które nie mogą funkcjonować bez jednego z elementów składowych, oraz odpowiedniego ich funkcjonalnego złożenia.. A zatem struktury takie nie mogą samoistnie stopniowo ewoluować, tylko dzięki przypadkowej zmienności, ponieważ ich ewoluowaniu nie towarzyszy selekcyjne działania naturalnego doboru kumulatywnego. I dlatego realizacja takiej struktury musi być sterowana przez zewnętrzny inteligentny program. A w szczególności pod pojęciem biochemicznych struktur nieredukowalnie złożonych należy na ogół rozumieć:

złożone związki chemiczne które mogą być syntetyzowane przez programy genetyczne zakodowane w genach żywych komórki

  • lub nowe geny cech adaptacyjnych rearanżowane dzięki wewnątrzkomórkowym sterującym programom heurystycznym, Które to związki chemiczne i geny, nie mogły by samoistnie wyewoluować w wyniku przypadkowo przebiegających reakcji chemicznych i naturalnych praw z naturalnie utworzonych związków chemicznych lub naturalnych struktur materii nieożywionej. Jak też przez struktury nieredukowalnie złożone dla danego gatunku należy rozumieć niemożliwe do samoistnego wyewoluowania w przypadku istniejących gatunków zwierząt lub roślin:
  • geny nowych podstawowych selekcyjnie zmienialnych cech ilościowych
  • geny nowych wieloallelicznych cech jakościowych
  • struktury budowy cząsteczkowej nowego rodzaju komórek
  • struktury budowy komórkowej nowych organów anatomicznych z powodu braku programów sterujących reanżacją genów w zakresie zmienności ponad gatunkowej.
Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Śledzik
  • Blogger.com
  • Wykop

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>